Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ULTIMA DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 

Dokumenty do pobrania

 

 

 

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji sprzedaży towarów i usług dokonywanych przez Ultima Displays Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Handlowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000380645.

Ultima Displays Polska Spółka z o.o. nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie prowadzi również sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Spółki: https://www.ultimadesigns.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej ich odczytanie i pobranie przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w Ultima Displays Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim i w pełni akceptuje te Ogólne Warunki. Ponadto każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia Spółki znajduje się informacja, iż obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży ogłoszone są na stronie internetowej Spółki. Odpowiedzialność za zapoznanie się i przegląd treści OWS spoczywa po stronie Kupującego. Jeśli Kupujący utrzymuje stałe stosunki handlowe z Ultima Displays Polska Spółka z o.o., wówczas akceptacja OWS przy pierwszym jego zamówieniu uważana jest za akceptację tych Ogólnych Warunków dla kolejnych zamówień i umów sprzedaży, aż do zmiany treści Ogólnych Warunków lub ich unieważnienia.

 

Definicje

1. „Spółka” – Ultima Displays Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Handlowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański, KRS: 0000380645, NIP: 2040003129, REGON: 221192391.

2. „Kupujący” oznacza przedsiębiorcę – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Spółka Ultima Displays Polska Spółka z o.o. nie prowadzi sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. „Towar” – rzeczy ruchome, usługi, dobra materialne dostarczone przez Spółkę Kupującemu, zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Kupującego lub zgodnie z pisemnym zamówieniem złożonym przez Kupującego, które zostało przyjęte przez Spółkę. Definicja ta nie obejmuje towarów konsumpcyjnych, Spółka nie prowadzi sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

4. „Umowa” oznacza umowę sprzedaży/dostawy towarów zawartą pomiędzy Spółką a Kupującym, niezależnie od przyjętej przez strony formy jej zawarcia.

5. „Administrator sprzedaży” oznacza osobę bezpośrednio odpowiedzialną ze strony Spółki za przyjęcie i realizację zamówienia złożonego przez Kupującego.

6. „OWS” oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży Spółki.

1. Zamówienie

– Informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki i udostępnianych przez nią broszurach, katalogach, reklamach, ulotkach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Wskazane wyżej publikacje wydawane przez Spółkę mają wyłącznie charakter informacyjny, a zawarte w nich informacje mogą w każdym czasie ulec zmianie.

– Zamówienia realizowane są przez Spółkę na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na jeden z adresów e-mail Spółki znajdujący się na jej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” – https://ultimadesigns.pl/kontakty/. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: nazwa kupującego ze wskazaniem jego dokładnego adresu, numer NIP lub jego odpowiednik, określenie zamawianego towaru poprzez wskazanie jego rodzaju, nazwy lub numeru katalogowego, ilość zamówionego towaru, termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru. Zamówienie może być składane także za pośrednictwem formularza przygotowanego przez Spółkę, a znajdującego się na stronie internetowej Spółki w zakładce https://www.ultimadesigns.pl/regulamin/.

– Kupujący oświadcza, że dokonuje zamówienia z pełną świadomością, zamówione przez niego produkty są zgodne z jego zapotrzebowaniem i oczekiwaniami oraz że zostaną one wykorzystane do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jednocześnie składając zamówienie Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się do użytkowania kupowanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem pod rygorem utraty gwarancji.

– Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Spółkę następuję poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w drodze wiadomości e-mail wysłanej przez Spółkę na adres Kupującego i od tego momentu zamówienie wiąże obie strony.

– Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Spółki, a brak jej odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

– Zmiana adresu dostawy po potwierdzeniu przez Spółkę przyjęcia zamówienia i przekazaniu zamówienia do realizacji jest możliwa jedynie za dodatkową opłatą za transport i może spowodować przesunięcie terminu wysyłki oraz dostawy.

-Spółka może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych Kupującego zawartych w zamówieniu.

– Wysyłka zamówionego towaru ze stanu magazynowego (poza drukiem i systemami budowanymi na zlecenie Kupującego) następuje tego samego dnia roboczego dla zamówień złożonych do godziny 13:00 dla paczek, do godziny 10:00 dla palet, po przedłożeniu potwierdzenia zapłaty w przypadku realizacji zamówienia za przedpłatą.

– Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania gdy Spółka przystąpiła do realizacji zamówienia, tj. potwierdziła przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

1. 1 Zamówienie grafiki

– Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez Kupującego podglądu miniatury wydruku grafiki, która jest niezbędna do jego realizacji. Potwierdzenie dokonania akceptacji powinno być przesłane drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.

– Wszystkie dokonywane korekty prac są przesyłane do Kupującego celem akceptacji. Czas realizacji zamówienia w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Kupującego potwierdzenia akceptacji wprowadzonych zmian.

– Z uwagi na stosowaną technologię druku podczas produkcji może powstać 10 % rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi towaru.

– Kupujący zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, Kupujący akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji. Akceptacja projektu do druku ostatecznie zamyka proces dokonywania zmian. Po dokonaniu akceptacji, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za błędy występujące w wydrukowanej pracy, które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania.

– Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną UPS, DPD, DHL lub TNT. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie wynosi 48h (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

– Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówionej grafiki wynikające z działania czynników od niej niezależnych: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Spółka zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Kupującego.

– Zamówienia niestandardowe – grafiki lub budowy stoisk lub konstrukcji – realizowane są w terminach indywidualnie ustalanych ze Spółką podczas procesu zamawiania. Ewentualne zmiany w projektach po złożeniu zamówienia mogą spowodować przesunięcie terminu realizacji, wysyłki oraz dostawy.

W cenę wydruku wliczone jest trzykrotne sprawdzenie plików graficznych przed drukiem, za każdą kolejną weryfikację tego samego zlecenia będzie naliczana opłata w wysokości 25,00zł PLN netto.

2. Cena

– Cena podstawowa towaru zawarta jest w cenniku Spółki. Ceny podawane przez Spółkę są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

– Cenniki Spółki aktualizowane są okresowo. Dla danego zamówienia obowiązuje cena z cennika aktualnego na dzień złożenia zamówienia.

– Obowiązująca cena towaru zamówionego przez Kupującego ujęta jest w potwierdzeniu zamówienia Spółki lub w zamówieniu Kupującego przyjętym przez Spółkę.

– Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru z siedziby Spółki do Kupującego lub wskazanego przez niego innego miejsca dostawy.

 

3. Warunki płatności

– Zapłata ceny przez Kupującego następuje na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury VAT, która jest wystawiana Kupującemu po dokonaniu wysyłki zamówionego towaru, a następnie zostaje przesłana Kupującemu w formie elektronicznej oraz przesyłką listową nierejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

– Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT przelewem na konto bankowe Spółki, chyba, że w treści faktury Spółka wyznaczy inną formę płatności (gotówka lub pobranie). W przypadku, gdy Kupujący dokona wyboru sposobu płatności „za pobraniem” Spółka nalicza dodatkową opłatę w wysokości 1 % wartości zamówienia, jednak nie mniej niż 5 zł.

– Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki, wskazanym na fakturze. W przypadku wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez Spółkę potwierdzenia przyjęcia wpłaty.

– W przypadku transakcji o wartości przekraczającej limity kredytowe wyznaczane Kupującemu przez Spółkę, Spółka uprawniona jest żądać przedpłaty części ceny w odpowiedniej wysokości i we wskazanym przez nią terminie. W takiej sytuacji przystąpienie przez Spółkę do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty. Opóźnienie w zapłacie przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia Spółkę od odstąpienia od umowy i nie skutkuje powstaniem dla Kupującego jakichkolwiek roszczeń.

– Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w terminie, Spółka jest uprawniona do:

a)    zawieszenia dalszych dostaw do Kupującego;

b)    zaliczenia wszelkich płatności Kupującego do pokrycia najwcześniej wymaganych należności wraz z należnymi od tych należności świadczeniami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienia w zapłacie;

c)    obciążenia Kupującego odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych w ustawowej wysokości według ich aktualnej stawki;

d)    podjęcia niezbędnych działań w celu odzyskania zaległych należności. Koszty takich działań obciążają Kupującego.

 

4. Dostawy

– Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Spółką na koszt Kupującego. Na życzenie Kupującego dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem wskazanej przez niego firmy, po otrzymaniu stosownych danych do wypełnienia dokumentów przewozowych. Towary mogą być odebrane osobiście przez Kupującego lub przez osobę przez niego upoważnioną. W przypadku odbioru towaru przez firmę kurierską wybraną przez Kupującego niezbędne dokumenty przewozowe powinny być dostarczone w momencie składania zamówienia.

– Dostawy realizowane są na adres Kupującego wskazany w fakturze. Miejscem dostawy może być także inne miejsce wskazane odpowiednio wcześniej przez Kupującego, które wymaga potwierdzenia w złożonym zamówieniu.

– Kupujący ma obowiązek skontrolowania otrzymanej dostawy pod kątem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem oraz pod względem jakości otrzymanego towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Rozbieżności powinny zostać odnotowane w dokumencie dostawy kuriera lub firmy przewozowej. Kopia protokołu rozbieżności powinna zostać dostarczona drogą elektroniczną do pracownika Spółki. Jego brak wyłącza odpowiedzialność Spółki za szkody powstałe podczas transportu.. Spółka nie odpowiada za opóźnienie dostaw przez firmę kurierską.

– W przypadku odbioru osobistego Kupujący dokonując odbioru zobowiązany jest sprawdzić zawartość paczki pod względem zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem oraz pod względem jakości otrzymanego towaru. Późniejsze reklamacje nie podlegają uwzględnieniu.

– W przypadku odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówienia najpóźniej drugiego dnia po dacie realizacji, w przeciwnym przypadku zostanie obciążony kosztami przechowywania produktów w kwocie 5 zł/ dzień/ paczkę oraz 20 zł/ dzień/ paletę.

– Czas dostawy towaru podany poniżej jest orientacyjny, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia. Czas dostawy wynosi:

a) 1 dzień roboczy w przypadku towaru standardowego znajdującego się w magazynie Spółki (w przypadku spełnienia przez odbiorcę warunków związanych z płatnościami za towar określonymi w złożonym zamówieniu) – dla zamówień złożonych do godziny 13.00 dla przesyłek kurierskich i do godziny 10:00 dla palet,

b) do 10 dni roboczych dla towarów nie znajdujących się w danej chwili w magazynie Spółki. W przypadku zamówienia większej ilości towarów terminy podlegają indywidualnym ustaleniom.

– Terminy realizacji wydruków oraz zamówień według specyfikacji Kupującego podlegają ustaleniom indywidualnym.

– Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny za transport po przygotowaniu towaru do wysyłki, jeśli konieczna będzie zmiana ilości paczek ze względu na wymiary paczek, ich wagę oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Spółki oraz firm kurierskich.

– Indywidualne pakowanie towaru według życzenia Kupującego może być przedmiotem dodatkowych opłat, wynikających z użycia ponadnormatywnych ilości materiałów opakunkowych lub zwiększenia ilości paczek.

 

5. Ryzyko i przejście własności

– Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub w chwili wydania towaru Kupującemu w przypadku odbioru osobistego.

– Towar pozostaje własnością Spółki aż do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny jego zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, w szczególności odsetkami za opóźnienia w zapłacie. Towar taki nie może stanowić dla Kupującego przedmiotu zastawu lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia.

 

6. Gwarancja i wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi

– Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Spółka gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę zostały określone w ich opisach dostępnych na stronie internetowej Spółki: http://www.ultimadisplays.pl oraz w katalogach produktów. Gwarancja na wydruki wynosi natomiast odpowiednio: dla produktów używanych na zewnątrz (np. flagi) – 1 miesiąc, dla wydruków tekstylnych używanych w pomieszczeniach – 3 miesiące, dla wydruków roll-upów, ścianek na tworzywach sztucznych używanych w pomieszczeniach – 6 miesięcy. Torby transportowe nie są objęte gwarancją.

– Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Spółki (ustnych lub pisemnych), przeróbek lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Spółki oraz za wady powstałe po przejściu ryzyka na Kupującego.

– Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o wadzie towaru za pomocą formularza reklamacyjnego (dostępnego na stronie www Spółki http://www.ultimadisplays.pl/regulamin/) z dokładnym opisem usterek nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Kupującego wygasają.

– Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Spółki w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony kartonem, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Towar zwracany powinien być odpowiednio oznaczony kodem wskazanym przez administratora sprzedaży, który zostanie też o dacie zwrotu poinformowany z dwudniowym wyprzedzeniem. Towar nieodpowiednio zabezpieczony oraz nieoznakowany nie zostanie przyjęty przez Spółkę oraz zostanie odesłany na koszt Kupującego.

– Reklamowany towar przesyłany jest na koszt Kupującego, a w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany przez Spółkę (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży o kwotę poniesioną przez Kupującego popartą kopią faktury kosztowej Kupującego), z zastrzeżeniem zapisów poniższych. Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej, Spółka nie pokrywa kosztów przesyłek ekspresowych w procesach reklamacyjnych. Spółka pokrywa koszty przesłania reklamowanego towaru z siedziby Kupującego do siedziby Spółki lub z innego adresu pod warunkiem, że koszt przesłania towaru z tego adresu nie przekroczy kosztu przesłania towaru z siedziby Kupującego do siedziby Spółki. Spółka pokrywa koszty przesłania reklamowanego towaru wyłącznie z terenu Polski, jeżeli Kupujący realizuje reklamację do odbiorcy końcowego za granicą – Spółka pokrywa jedynie uzasadnioną część kosztów przesłania reklamowanego towaru (tzn. koszty transportu w wysokości takiej jak towar przesyłany na adres na terenie Polski). W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Kupującego.

– Spółka dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej drogą elektroniczną, bez konieczności odsyłania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do administratora sprzedaży.  Jeżeli administrator sprzedaży zdecyduje, że reklamacja zostanie rozpoznana na podstawie dokumentacji zdjęciowej, Spółka nie jest zobowiązana do odbioru towaru reklamowanego przez Kupującego i nie pokrywa kosztów jego ewentualnego zwrotu.

– W przypadku stwierdzenia wad przez Kupującego, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procedury reklamacyjnej.
– W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Spółka według własnego wyboru – dostarczy Kupującemu w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba, że w porozumieniu z Kupującym cena za wadliwy towar zostanie obniżona przez Spółkę proporcjonalnie do istniejących i udokumentowanych wad towaru.

– Dostawa towaru wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Spółka powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

– Dostawa towaru wolnego od wad realizowana jest na koszt Spółki do siedziby Kupującego przesyłką standardową. Wysyłka ekspresowa możliwa jest po opłaceniu różnicy w cenie pomiędzy przesyłką standardową a ekspresową przez Kupującego.  Możliwa jest wysyłka na inny wskazany przez Kupującego adres pod warunkiem, że jej koszt nie przekroczy kosztu wysyłki do siedziby Kupującego. Spółka pokrywa koszty wysyłki towaru wolnego od wad wyłącznie na terenie Polski, jeżeli Kupujący realizuje reklamację do odbiorcy końcowego za granicą – Spółka pokrywa jedynie uzasadnioną część kosztów wysyłki towaru wolnego od wad (tzn. koszty transportu w wysokości takiej jak towar przesyłany na adres na terenie Polski).

– Do złożenia reklamacji wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.

– Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.

– Kupujący poprzez zawarcie umowy sprzedaży/dostawy ze Sprzedawcą przyjmuje za uzgodnione i akceptuje, iż w związku z udzieloną przez Sprzedawcę gwarancją, wyłączone zostaje prawo skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi do umów sprzedaży/dostawy zawartych ze Sprzedawcą.

7. Odpowiedzialność stron

– W każdym przypadku odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do szkody na rzeczy sprzedanej, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym w szczególności za utratę produkcji, utratę zysków, utratę możliwości korzystania z rzeczy, utratę kontraktów, jak również z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody następcze oraz szkody pośrednie. Ponadto, w każdym przypadku odpowiedzialność Spółki nie przekroczy wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Ograniczenie zawarte w zdaniach poprzednich znajdują zastosowanie z zastrzeżeniem odmiennych postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

– Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Spółkę w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Spółka była włączona jako doradca lub konsultant w przygotowanie finalnego produktu Kupującego.

8. Postanowienia ogólne

– Wierzytelność Kupującego wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, nie może zostać przeniesiona w jakiejkolwiek formie na osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Spółki.

– Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę.

– W przypadku, gdy Kupujący stosuje własne wzorce umowne, zwłaszcza ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w relacjach ze Spółką.

– Ultima Displays Polska Spółka z o.o. upoważniona jest do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych.

– W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWS okazały się w całości lub w części nieważne albo nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień.

– Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści zawartej z Kupującym umowy w stosunku do niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

– Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWS, jest właściwy rzeczowo dla siedziby Spółki sąd powszechny.

– Prawem właściwym dla Umów zawieranych pomiędzy Spółką a Kupującym jest prawo polskie.

KONTAKT